tel: (33) 851 90 54

aktualności

  Oświadczenie

Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Kopcia Na 28. posiedzeniu Senatu

Warszawa, 19 października 2016 r.

Oświadczenie skierowane do Wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego.

Szanowny Panie Ministrze,

W roku 2020 zakończy się kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej, a tym samym wyczerpana zostanie obecna pula środków unijnych z funduszy strukturalnych, z których korzystają województwa m.in. poprzez regionalne programy operacyjne. W ramach tych instrumentów poszczególne regiony samodzielnie negocjowały z Komisją Europejską zakres i obszary wsparcia, co znajduje teraz odbicie w tematyce realizowanych w regionach projektów, jak również w ich montażu finansowym.

Wysoka dostępność funduszy unijnych na wybrane cele ukierunkowała aktywność samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych właśnie na to źródło finansowania inwestycji. Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszy się partnerstwo publiczno-prywatne czy tzw. instrumenty zwrotne. Można zatem stwierdzić, iż finansowanie polityki regionalnej zdominowane jest obecnie przez środki unijne, w których pozyskiwaniu wiele podmiotów się wyspecjalizowało.

Nawiązując jednakże do wspomnianej wyżej trwającej do roku 2020 – obecnej perspektywy unijnej, warto zwrócić uwagę na potencjalne ograniczenie dostępności funduszy europejskich po tym okresie, a co za tym idzie – konieczność upowszechniania alternatywnych modeli finansowania inwestycji i rozwoju. Wiele takich perspektywicznych rozwiązań zawiera przygotowany przez Pana Premiera Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Podczas konsultacji społecznych tego dokumentu na spotkaniu w Żywcu, w dniu 23 września br. Pan Minister Jerzy Kwiecińskim wspomniał również o zamiarze większego wykorzystania kontraktów regionalnych. Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej tzw. kontrakty wojewódzkie były efektywnym narzędziem finansowania wielu ważnych dla regionów inwestycji, ale przede wszystkim umożliwiały skuteczną koordynację i współpracę szczebla rządowego i regionalnego jeśli chodzi o istotne dla regionów kierunki działań rozwojowych. Dla przykładu, pierwszy kontrakt wojewódzki dla ówczesnego województwa katowickiego podpisano w roku 1995. W efekcie tego powstała m.in. katowicka specjalna strefa ekonomiczna. Od tego czasu, w ramach wdrażania tego instrumentu, udało się zrealizować ważne dla regionu projekty m.in. z zakresu infrastruktury drogowej, systemu ochrony zdrowia, bazy oświatowo-wychowawczej, sportowej, turystyczno-wypoczynkowej, czy też kulturalnej. Obecnie rolą tzw. kontraktu terytorialnego jest zapewnienie warunków do realizacji wdrażanych na poziomie regionów programów operacyjnych dofinansowanych ze środków unijnych i krajowych. Jak wspomniano wyżej, po roku 2020 te możliwości mogą zostać znacząco ograniczone, chciałbym zatem zapytać Pana Premiera o plany dotyczące przyszłości kontraktów regionalnych, z punktu widzenia wykorzystania tych instrumentów w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na potrzeby współpracy strony rządowej i samorządowej w zakresie kluczowych dla regionów kierunków rozwoju. Panie Premierze czy w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju województwo śląskie i inne regiony będą mogły liczyć na rozszerzenie zakresu kontaktów regionalnych i jaki kształt przewidziano dla tego typu porozumień szczebla rządowego i samorządowego?
Tadeusz Kopeć Senator RP


Masz pytania? Jestem do Twojej dyspozycji Napisz do mnie

Kontakt
 • 43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 25/110
 • (33) 851 90 54
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
 • poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
  sobota - niedziela: Zamknięte

  Dyrektor Biura Senatorskiego
  Edyta Subocz - Ostruszka
 • 504 393 886
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
© 2015. Tadeusz Kopeć - Senator Rzeczypospolitej Polskiej