tel: (33) 851 90 54

Aktualności

  Aktualności

OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE PRZEZ SENATORA TADEUSZA KOPCIA NA 28. POSIEDZENIU SENATU

09/10/2016

Aktualności >>

Oświadczenie skierowane do Ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego.

Szanowny Panie Ministrze,

po roku 2000, w związku z formalizacją zamiaru przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim, m.in. w powiatach żywieckim i cieszyńskim, umożliwiono samorządom oraz organizacjom pozarządowym korzystanie z funduszy przeadkcesyjnych Phare Cross Border Cooperation, zaś po roku 2004 – z funduszy unijnych na rozwój współpracy transgranicznej (m.in. INTERREG IIIA, INTERREG VA). Na przestrzeni ostatnich 15 lat z funduszy tych skorzystało bardzo wielu beneficjentów, którzy wnieśli duży wkład w integrację społeczną sąsiadujących narodów oraz niwelowanie występujących na pograniczach antagonizmów (m.in. na tle przeszłości historycznej). Wśród beneficjentów funduszy strukturalnych dominują jednak samorządy lokalne, gdyż formuła realizacji projektu (refundacja wydatków po ich wydatkowaniu i rozliczeniu przez beneficjenta, w trybie kilkuszczeblowego procesu zatwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje) bardzo wydłuża okres zwrotu zainwestowanych środków. Sytuacja ta utrudnia lub wręcz uniemożliwia udział w projektach organizacjom pozarządowym, które mają znacznie gorszą płynność finansową niż samorządy. Tymczasem to właśnie trzeci sektor wnosi bardzo wiele w rozwój stosunków społecznych na pograniczach. Przykładem tego może być wiele przedsięwzięć wdrażanych w Euroregionie Śląsk Cieszyński oraz Euroregionie Beskidy, m.in. z udziałem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, które przyczyniły się do zacieśnienia relacji polsko-czeskich, umacniania dobrej współpracy i zapewnienia lepszych warunków do dobrego, wzajemnego poznania się obu narodów. Aktualnie zdecydowana większość gmin z powiatu cieszyńskiego i żywieckiego posiada porozumienia partnerskie z gminami czeskimi i słowackimi, a w ramach tych umów realizowanych jest wiele wspólnych, wartościowych dla obu stron działań. To tylko jeden z przykładów transgranicznego partnerstwa na poziomie lokalnym, które sprzyja również efektywnej współpracy na forum Grupy Wyszehradzkiej oraz na szerszym polu międzynarodowym. Niestety, w tych działaniach niewielki udział mają organizacje pozarządowe, którym brakuje środków na zapewnienie wkładu własnego do projektu transgraniczego, jak również na pokrycie kosztów całego projektu do czasu jego refundacji – mimo, że o właśnie w tych podmiotach kreowanych jest najwięcej dobrych inicjatyw sprzyjających współpracy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej.

W związku z powyższym chciałbym zapytać Pana Ministra, czy istnieje możliwość ustanowienia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych funduszu wspierającego polskie organizacje pozarządowe aplikujące o szczególnie wartościowe z punktu widzenia interesu naszej polityki zagranicznej projekty transgraniczne, w zakresie choćby częściowego bezzwrotnego sfinansowania wkładu własnego do projektu i czasowego udostępnienia środków na pokrycie wydatków w projekcie, do czasu ich refundacji np. przy zaangażowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego? Jestem przekonany, że wsparcie organizacji pozarządowych w tym zakresie przyniesie bardzo dobre rezultaty jeśli chodzi o rozwój dobrosąsiedzkich stosunków polsko-czeskich i polsko-słowackich, a tym samym umocni nasz region w Unii Europejskiej.

Tadeusz Kopeć Senator RP

Wstecz

Masz pytania? Jestem do Twojej dyspozycji Napisz do mnie

Kontakt
 • 43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 25/110
 • (33) 851 90 54
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
 • poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
  sobota - niedziela: Zamknięte

  Dyrektor Biura Senatorskiego
  Edyta Subocz - Ostruszka
 • 504 393 886
 • kontakt@tadeuszkopec.pl
© 2015. Tadeusz Kopeć - Senator Rzeczypospolitej Polskiej